• Krúžky

   • Krúžky


    • Hravý dizajnérŽiaci
     sa zdokonalia v kresbe, modelovaní, budú navrhovať jednoduché predmety pomocou programov v počítači, budú navštevovať rôzne výstavy, vernisáže.
    • MatematikaŽiaci si prostredníctvom modernej výučbovej techniky, atraktívnych didaktických pomôcok a zážitkových metód vzdelávania rozvinú oslabené funkcie, pamäť, motoriku, orientáciu, schopnosti a myslenie potrebné na osvojenie základov počítania a riešenie matematických úloh.
    • Matematika trochu inakŽiaci si zopakujú, upevnia a precvičia učivo z matematiky 5.- 8. ročníka riešením úloh rôznej náročnosti,
     riešia úlohy s použitím rôznych spôsobov reprezentácie matematického obsahu.
    • Mladý botanikŽiaci budú vyhľadávať a zhromažďovať informácie z rôznych zdrojov o rôznych druhoch voľne rastúcich, úžitkových rastlinách a húb rastúcich v lesoch, na lúkach, poliach a záhradách, spracúvať poznatky do rôznych prezentácií a posterov.
    • Moja kniha objavovŽiaci na základe vlastného bádania, experimentu a vlastnej tvorivosti, odhaľujú zákonitosti prírody v oblasti fyziky, chémie, priestorovej geometrie.
    • Môj kamarát robotŽiaci budú vyhľadávať a modelovať problémy reálneho sveta, navrhovať možnosti riešenia a overovať ich, robiť korekcie programov.
    • Objavujeme vesmírŽiaci budú
     vyhľadávať informácie o vesmírnych telesách, astronautoch, vedcoch, technických vesmírnych zariadeniach a historických faktoch z rôznych zdrojov.
    • Pohrajme sa so slovenčinou alebo Šikovný jazýčekŽiaci si budú osvojovať a upevňovať pravidlá slovenského jazyka a výslovnosti hravou formou. Aktivity podporia rozvoj slovnej zásoby, kategorizáciu, porozumenie inštrukcií, jazykový cit, rozvoj komunikácie, rozvíjanie pragmatickej roviny.
    • Príroda učebňou, učebňa v prírodeŽiaci budú prostredníctvom výskumných aktivít spoznávať, ako prebiehajú prírodné javy, ako sa menia vplyvom rôznych podmienok , budú vyhľadávať informácie, vyberať a triediť fakty a vedomosti potrebné na vysvetlenie javov.
    • Slovo o slovenčineŽiaci budú vyhľadávať informácie o pravopisných javoch, literárnych termínoch a predstaviteľoch literatúry z rôznych zdrojov. Budú pracovať s textami umeleckej i vecnej literatúry, naučia sa interpretovať grafy, tabuľky, schémy.
    • TRZ
    • Tajomstvo ríše zvieratŽiaci budú viesť náučné rozhovory a besedy obohatené o rôzne pomôcky (hlasové ukážky, premietanie, pozorovanie vzoriek cez mikroskop...)
    • Tvorivé stavebniceŽiaci
     sa zdokonalia v jemnej motorike.
     Naučia sa čítať a premýšľať s porozumením, budú zostavovať jednoduché predmety pomocou schém a návodov.
    • Učíme sa pokusmiŽiaci budú
     získavať a spracúvať teoretické poznatky o skúmaných fyzikálnych javoch, zákonitostiach a javoch v súvislostiach s ďalšími prírodovednými disciplínami.
    • Z knihy na javiskoŽiaci budú pracovať s literárnym textom metódami tvorivej dramatiky. Porozumenie textu budú spracúvať verbálnym i neverbálnym spôsobom.
    • Z rozprávky do rozprávkyŽiaci budú dramatizovať príbehy, rozprávky, kresliť ilustrácie z príbehov, vytvárať si čitateľský kútik, tvoriť bábky, rozvíjať slovnú zásobu, reprodukovať text.
    • Zdravotnícky krúžokŽiaci budú vyhľadávať informácie o organizácii Červený kríž, stavbe ľudského tela, pravidlách poskytovania prvej pomoci a účinkoch liečivých rastlín.
    • Koliesko vedomostí a zručnostíČinnosť krúžku sa bude realizovať tromi spôsobmi: - Doučovanie - príprava na vyučovanie podľa aktuálnych požiadaviek na výkon žiaka v danom ročníku. - Rozvíjanie tvorivých a manuálnych zručností, ktoré si kreatívnymi záujmovými aktivitami, ktoré podporujú rozvoj jednotlivých gramotností.
    • Vnímavé detiŽiaci si prostredníctvom inovatívnej stratégie a metód vyučovania, moderných didaktických pomôcok rozvinú oslabené funkcie potrebné na osvojenie čítania, písania a počítania.