• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa,

  ak prejavíte záujem, aby Vaše dieťa študovalo v našej škole, žiadame Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky.

  Mesto určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 5.4.2022 do 6.4.2022 vrátane, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je
  možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, druhý podpis vyškrtnite. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu“, z ktorého bude bezpochyby vyplývať, že dieťa má len jedného zástupcu alebo, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na základné vzdelávanie sa má doručiť len jednému zákonnému zástupcovi.